BVBA Krediet Nationaal
Koning Albertlaan 46B
3680 Maaseik
Tel: 089 300 077
Fax: 089 852 614

info@kredietpunt.be

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag tot 16.00 uur. Bezoektijden enkel op afspraak.

Krediet Nationaal, is een bemiddelaar van consumentenkrediet en verzekeringsproducten en bezigt de commerciële benaming KredietPunt/ De Uitvaartmakelaar.
Ondernemingsnummer: 0899.134.966
FSMA: 104236 A (enkel van toepassing voor activiteiten van verzekeringsbemiddeling)
Toezichthouder: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, DG Regulering en Organisatie van de Markt, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

AssurMiFID gedragsregels en belangenconflict

Onze onderneming is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling.

“Onze onderneming biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur:

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;

1.3. Polisvoorwaarden(in een later stadium wordt de mogelijkheid voorzien om alle polisvoorwaarden publiek te raadplegen)

 

2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen onze onderneming op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe onze onderneming hieraan invulling geeft”.

2.1 Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is onze onderneming gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door onze onderneming geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2 Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft onze onderneming in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in onze onderneming geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) onze onderneming en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van onze onderneming en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft onze onderneming de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.
Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij onze onderneming een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij dezelfde bedrijvigheid als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij onze onderneming een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij onze onderneming deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties eigen aan onze onderneming: vb groepsstructuren

2.3 Welke maatregelen neemt onze onderneming?

Onze onderneming neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van onze onderneming om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling betreffend het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid betreffende belangenconflicten van onze onderneming aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4 Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door onze onderneming over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

3. VERGOEDING

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekerings-portefeuille van onze onderneming bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

Onze onderneming is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden opwww.fsma.be.
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons, wij zijn steeds bereikbaar via telefoon of e-mail.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen (
www.ombudsman.as) te 1000 Brussel,de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 ? fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.